Riksföreningen Biograferna bildad

För att stärka mångfalden på biografmarknaden.

Mot bakgrund hur landets biomarknad ser ut idag, med några få riktigt stora biografaktörer och väldigt många mindre kommersiella, semikommersiella och helt ideella biografägare så vill vi nu, 2013, skapa ett organ med syfte att stärka mångfalden på biomarknaden. Det är samma år som den digitala visningstekniken nu fullbordas på landets biografer. Vi har därför bildat en ideell intresseförening för landets mindre och medelstora biografägare med namnet Riksföreningen BIOGRAFERNA.

biobild

En ambition med föreningen är att samla kraft i det som förenar Sveriges mindre och medelstora biografägare. Inom denna biografsfär ryms vitt skilda intressen och erfarenheter men även väldigt mycket som är gemensamt, bland annat i det att dessa biografer befinner sig i ett lokalt sammanhang.

Riksföreningen BIOGRAFERNA har som mål att utveckla biografmarknaden genom att förbättra mindre och medelstora biografägares villkor. Vidare vill föreningen stärka biografen som en offentlig demokratisk mötesplats i lokalsamhället och utveckla filmkulturen så att biopubliken ökar.

Detta kan genomföras genom att mångfalden av biografägare stärks. Dels i ett rikare utbud av filmer och i övrigt programinnehåll, dels genom att relationen till publiken förbättras och kompetensen hos medarbetarna ökar. Dessutom genom att biografernas visningsmiljö och visningsstandard förbättras och genom att utveckla relationen till olika aktörer som kan se positiva möjligheter med en biografmarknad i mångfaldens tecken.

Bakom initiativet till föreningens bildande står Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Folkets Bio och Riksföreningen Våra Gårdar samt privata och kommunala biografägare. Föreningen har en demokratisk utgångspunkt och skall företräda medlemmar, enskilda biografägare, och genomföra verksamhet i frågor där man erhåller mandat. Föreningen har konstituerats, en styrelse har bildats, stadgar har slagits fast. Det finns nu ett ramverk för att utveckla en verksamhet som ytterst skall styras och utvecklas av medlemmarna och utgå från deras behov och intressen. Vi välkomnar intresserade biografägare att bli medlemmar.

Ett årsmöte skall genomföras i april och utifrån detta finna gemensamma och mer konkreta frågor som Riksföreningen kan driva framöver.

Catrin Wolgner, Bygdegårdarnas Riksförbund 

Johan Karlsson, Cnema Norrköping

Per-Magnus Almquist/Richard Liljedahl, Eurostar AB

Mikael Sandberg/Gunno Sandahl, Folkets Hus och Parker

Katrina Mathsson, Riksföreningen Folkets Bio

Lars Gillegård, Riksföreningen Våra Gårdar

Publicerat:

Kategori: Film, Nyhet

Kommentera