Nyheter

Idag kom så beskedet, vilka får Investeringsbidraget från Boverket, kommer vi få Ja eller NEJ? 🤔

Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år 2018 till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar och upprustningar för att höja lokalernas standard OCH vi har sökt för ett avlopp som vi MÅSTE ansluta oss till! 😏
Bidraget består av att
50% från Boverket
30% står kommunen för
20% står föreningen för

Steg ett i denna process var att få med Kommunen och de ställde upp 🤗(det är ju de som gräver avloppet) och denna väntan….
JA vi är beviljade ett bidrag på 85 000 kr!
SÅ HIMLA HÄRLIGT!!! 😁🍾🎉

Vad vill politikerna med Nora kommuns landsbygd?

Måndag 28 maj kl 18.30-21.00 har du chansen att fråga dem på Församlingshemmet i Nora!

Byarna i Nora kommun har gått ihop och bjudit in alla politiska partier till en frågestund för alla oss som bor på landet i Nora kommun.

Att själv få välja hur man vill bo och verka, på landet eller i stan, borde vara en självklar rättighet. Men sättet som våra gemensamma resurser fördelas på, gör det svårare att bedriva verksamhet på landsbygden och att välja annat boende än villa, radhus eller lägenhet i tättbebyggt område.

Alla kommuner i Sverige har rätt att göra sina egna planer, men Nora har valt att följa Region Örebro´s uppmaning att koncentrera utvecklingen till utvalda zoner, vilket lämnat stora delar av landsbygden utanför. Hur tänker de göra under kommande mandatperiod för att se till att hela kommunen kan leva?

Program: Politikerna svarar på sju frågor om landsbygden (se nedan). Därefter blir det öppen frågestund för publiken.

Moderator: Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige Ska Leva

Hjärtligt välkomna!

Byar, föreningar och organisationer som står bakom inbjudan:

Pershyttan, Viker, Ås, Järnboås, Hammarby, Stadra, Grecksåsar, Blexberg, Moshyttan, Born, Striberg, LRF och Naturskyddsföreningen.

 

Här är frågorna som politikerna fått att besvara samt kommentarer kring var och en av dessa:

KOMMUNENS RÄTT TILL SJÄLVSTYRE

Region Örebro uppmanar länets kommuner i den senaste RUS:en att följa regionens utvecklingsstrategi. Vi ser att strategin innehåller både hot och möjligheter för Nora kommuns landsbygder. Centralisering av ny bebyggelse och service anser vi utgöra hot mot landsbygdens fortsatta utveckling.

Kommuner har en lagstadgade rätt till självstyre. 1989 ratificerade Sverige den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse, som grundar sig på att ett decentraliserat beslutsfattande anses vara en nödvändig grund för demokratin.

Källa:

SKL: https://skl.se/download/18.375fc90414642bd5f8a5396b/1402492469892/Europakonventionen-kommunal-sj%C3%A4lvstyre.pdf

Fråga 1:

I vilken grad kommer ditt parti att hävda kommunens rätt att självständigt styra utvecklingen för att tillvarata landsbygdens intressen, till exempel i förhållande till de delar av regionens utvecklingsstrategi som missgynnar landsbygderna i Nora Kommun?

Fråga 2:

Hur vill du agera genom ditt parti när svenska staten undandrar viktig service från landsbygden: nedsläckning av gatubelysning, lämnat ansvar för landsbygdens vägar, försämrad postutdelning, slopad fast telefoni utan fullgod ersättning osv?

KOMMUNENS ANSVAR FÖR ALLA SINA MEDBORGARE

Ibland talar man om att 60% av kommunens innevånare bor i och i närheten av Nora Stad, medan endast 40% bor på landsbygden, och att detta motiverar en undandragning av viktiga samhällsfunktioner. Vi kan kalla det ”majoritetsargumentet”. Skulle vi tillämpa samma sätt att tänka på andra grupper, exempelvis rörelsehindrade eller icke svensktalande, skulle samma argument inte alls fungera.

Tätorten och den glest befolkade bygden har olika förutsättningar och innebär olika utmaningar. Jämlik service kan därför vara svår att uppnå, men jämställd service borde vara självklart. Med kreativitet och engagemang kan man få livet på landsbygden att fungera, men då måste man tänka i nya banor.

Fråga 3:

Vill ditt parti satsa på att utveckla även de lantliga kommundelarna, eller vill ni fortsätta att koncentrera satsningarna till utvecklingsområdena som är utpekade i översiktsplanen?

Fråga 4:

Den nya översiktsplanen med sina utvecklingsområden har skapat en känsla av ”vi och dom” hos många av Noras landsbygdsbor. Detta riskerar att skapa splittring i kommunen. Hur vill ditt parti återskapa sammanhållningen och känslan av att Nora är en kommun för alla?

Fråga 5:

Hur kommer ditt parti under kommande mandatperiod att särskilt verka för en ökad inflyttning till Nora kommuns landsbygder?

RÄTTEN ATT VÄLJA LIVSSTIL

Det kommer alltid att finnas människor som väljer bort livet i tätort, som väljer att bo en period av sitt liv på landet, eller kanske hela livet. Idag ser vi en toppstyrning av kommuninnevånarnas livsval genom hur man fördelar våra gemensamma resurser. De landsbygdsanknutna livsstilarna missgynnas. Vi anser att summan av enskilda människors livsval skall forma var och hur samhällen utvecklas, inte politiker och tjänstemän.

Vi anser att, som medborgare skall man ha rätt att välja mellan en mångfald av livsstilar, inte bara radhus, villa eller lägenhet i tättbebyggda, av politikerna utpekade utvecklingsområden. Valfriheten skall också stödjas aktivt – inte försvåras, av våra förtroendevalda eller kommunens anställda tjänstemän. Vi menar att detta borde vara en av de mest fundamentala rättigheter för alla innevånare i en kommun!

Fråga 6:

Hur ställer sig ditt parti till att aktivt stödja en mångfald av möjliga livsstilsval inom Nora Kommun, utöver de utpekade utvecklingsområdena? Ge exempel på hur det skulle kunna göras om ert parti vinner valet.

DIALOG OCH SAMARBETE

Fördelar och nackdelar med att bo i tätort respektive på landsbygden ser olika ut, men inget borde vara sämre än det andra. En uppriktig dialog mellan politiker och tjänstemän och landsbygdens innevånare skulle kunna leda till svar på frågor som: vilka bekvämligheter kan man avstå som landsbygdsbo till förmån för att få njuta av att bo närmre naturen, och vilken grundläggande service skall man kunna kräva? Hur skulle dessa lösningar kunna se ut?

Landsbygdsbon sitter på kunskap och kompetens om lantlivets villkor. Lösningar som fungerar i en tätort fungerar kanske inte på landet. Med proaktivitet, kreativitet och samarbete kan vi hitta framtidens lösningar för landsbygden.

Fråga 7:

Hur ser ditt parti att en dialog mellan kommunledning; politiker och tjänstemän och kommuninnevånare på landsbygden, kan förbättras för att gynna landsbygdens utveckling under kommande mandatperiod?

Våffelcafé 2-3 september kl.11-17

Under ljusstråk kommer ha vårt populära våffelcafé öppet från kl.11-17 lördag och söndag.
Vi kommer att servera matiga och söta våfflor
det kommer att finnas gluten, laktosfria och veganskavåfflor.
Varför inte äta lunchen hos oss i bygdegården 

30 augusti, 2017

Kategori: Nyheter

Arbetsdag

Igår söndag hade vi arbetsdag vid bygdegården.
Redan i början av veckan hade Birgitta och Karl Erik borstat framsidan fri från rödfärg och på lördagen var framsidan färdigmålad 😊
Tack vare Tages fiffigaste idé 👌 fick vi nya stittbänkar runt brasan, vi andra har bl a krattat, tvättat fönster och naturligtvis fikat samt pratat.


Valborg

Uncaught exception: Kan inte hitta mall: /storage/content/04/145904/bygdegardarna.se/public_html/wp-content/plugins/bokad-bygdegard/views/shortcode/bsbc.phtml

An error in the input data may prevent correct display of this page. Please advise the administrator as soon as possible.