Medlemssnyttan

MEDLEMSNYTTAN 2016
MED BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND (BR)
Ur BR:s stadgar:
Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål att vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra föreningar
som driver en allmän samlingslokal, att verka för främjandet av föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda
mötesplatser och för att värna mötesfriheten,
att genom aktiva insatser för en decentraliserad kulturverksamhet medverka till kulturell jämlikhet, samt att i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och program.

ORGANISATION
 Rådgivning kring föreningsfrågor och möjligheter att erhålla normalstadgar för bygdegårdsföreningen, mötesaffischer, hyreskontrakt, medlemskort.
 Ekonomisk rådgivning och aktuell information om skatter, deklarationer, arbetsgivaravgifter, hyror m.m.

BYGGNAD
 Råd och information om lämplig utformning av samlingslokaler.
 Tips och information om finansiering av drift och ombyggnad av bygdegård. Stöd vid upprättande av ansökningshandlingar om statligt stöd för ny-, om- och tillbyggnader samt handikappanpassning.

 Råd angående drift och underhåll.
 Hjälp vid kontakter med stat och kommun i byggnadsärenden samt driftsfrågor.
 Information och stöd kring tillgänglighetsanpassning.

 Råd för det lokala miljöarbetet, miljöcertifiering av bygdegården enligt BR:s certifiering med miljödiplom 1, 2 och 3.
 Erbjudande att köpa grön el till bra pris via Nordic Green Energy
 Bygdegårdsförsäkringen bestående av grundförsäkring (ansvar, förmögenhetsbrott, rättskydd och olycksfall), byggnadsförsäkring och verksamhetsförsäkring.

 Hjälp till ett aktivt skadeförebyggande och säkerhetshöjande arbete genom investeringsbidrag, premierabatter, råd och stöd.
Bygdegårdsförsäkringen tfn 0200-22 99 99.

VERKSAMHET
 Möjlighet att ta del av ett bra utbud av kulturaktiviteter som förbund och distrikt arrangerar i nära samarbete med bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan.
 Erbjudanden om kulturutbud (teater, musik, konst, film) lämpliga för bygdegårdar. BR samarbetar bl.a. med Riksteatern, Amatörteaterns Riksförbund (ATR) och Folkrörelsernas Konstfrämjande.
 Möjlighet att få god konst deponerad i bygdegården. Föreningen får behålla konsten så länge den är medlem i BR.
 Rådgivning, service och till bygdegårdsbiografer.
 Stöd och hjälp för ungdomsverksamhet.

INFORMATION
 Nyhetsbrev skickas via mejl med information i frågor som rör bygdegårdsföreningar minst 4 ggr per år. Därutöver aktuell information via BR:s Medlemsnät.
 Tidningen Bygdegården, som utkommer med 4 nummer/år, en prenumeration ingår i medlemsavgiften. Dessutom erhåller föreningens kassör och kulturrådsansvarige tidningen. (Beslutas av BR:s förbundsstyrelse för ett år i taget.)

 Möjlighet till marknadsföring av den egna bygdegården via gemensamma distriktet och BR:s hemsida m.m. Alla bygdegårdsdistrikt har en hemsida. Föreningen står utan kostnad med på förbundets hemsida www.bygdegardarna.se med uppgift om föreningens namn, kommun, antal personer i stora och lilla salen, telefon till uthyrare samt länk till lokala hemsidor. Denna information är direkt kopplad till vårt register.
 Rådgivning kring att skaffa egen hemsida.

UTBILDNING
 Inbjudan till kommungrupps och distriktsträffar för information och
erfarenhetsutbyte.
 Utbildning av föreningsfunktionärer och medlemmar i bygdegårdsföreningar i frågor som rör bygdegårdens arbete, bygdegårdens drift och förvaltning, föreningens
ekonomi och verksamhet som konst, film, program och kulturfrågor.
 Inbjudan då och då till att delta i e-studiecirklar.
Bygdegårdarnas Riksförbund Förbundet leds av en styrelse på 13 personer. Ordförande är Ola Johansson, Kungsbacka.
Centrala kansliet finns på Franzengatan 6, Stockholm med 10 medarbetare.

Distrikten
Förbundet är indelat i 24 distrikt som i stort följer länsgränserna. Distriktets leds av en styrelse och har inom styrelsen utsedda ansvarsområden. Distrikten kan ge råd och service
till föreningarna och håller såväl informationsdagar som kurser. Se distriktens hemsidor.
Bygdegårdarnas Riksförbund 105 33 Stockholm. Tfn 08-440 51 90
e-post info@bygdegardarna.se hemsida: www.bygdegardarna.se

20160101 205-Medlemsnyttan-2016