Miljöpolicy

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med resurser och praktisera kretsloppstänkande. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i all verksamhet både inom BR och externt vid olika kontakter.

Över 1400 bygdegårdar är anslutna till BR. De finns spridda över hela landet. Varje bygdegård är samlingsplats för sin ort och dess föreningar. En miljövänlig handling i var och en av bygdegårdarna är därför av stor betydelse för miljön. Bygdegårdenbör vara ett föredöme som inspirerar andra och samverkar med bygdens befolkning.

Om hur vi förhåller oss

I BR:s verksamhet ska miljöanpassning väga lika tungt som funktion, kostnadseffektivitet och arbetsmiljöhänsyn. Upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska ske på ur miljösynpunkt bästa sätt. BR ska ställa lika höga krav på leverantörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten.

Utbildning

BR ska utbilda, informera och stimulera sina medlemmar och alla som verkar inom organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar för att kunna följa miljöpolicyn.

Miljöarbete i föreningarna

BR ska aktivt påverka bygdegårdsföreningarna att driva sina gårdar på ett miljövänligt sätt, effektivisera och minska energiförbrukningen, delta i opinionsarbetet för ett kretsloppsanpassat samhälle samt att välja miljövänliga alternativ vid ombyggnad och underhåll av fastigheterna.

BR:s distrikt och medlemsföreningar ska uppmanas att fastställa en egen miljöpolicy för sin verksamhet.

 

Gällande miljölagstiftning och andra regler ska ses som minimikrav för BR. Uppfyllandet av miljöpolicyn får inte stanna utan ska förbättras kontinuerligt.

Antagen på förbundsstämman 2007

BR:s Miljöpolicy som PDF