Ungdomsföreningens stadgar

är i enlighet med Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom ska samla barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

Aktiv Ungdom vill ge alla möjlighet att, efter eget intresse, uppleva tillfredsställelsen av bland annat konstnärlig verksamhet, dans, idrottslig verksamhet och eget skapande. Härigenom stärks fysisk och psykisk hälsa.

Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdomar och uppmuntrar samtidigt till möten över generationsgränser.

Genom sina arbetsformer ger Aktiv Ungdom barn och ungdom möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och tränas i demokratiska principer.

Aktiv Ungdom är partipolitiskt och religöst neutralt.

Det centrala i all verksamhet är att ge barn och unga en utvecklande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta vara på enskilda initiativ.

De grundläggande målen uppnås genom:

att samla barn och ungdom för verksamhet i grupp och/eller bedriva en öppen verksamhet där barn och unga kan delta och prova olika verksamhetsformer,

att medlemmar tar ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för föreningsliv och demokratiska arbetsformer,

att stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet,

att motverka alla former av drogmissbruk, såväl droger som, tobak och alkohol,

att motverka alla former av mobbning och våld och

att verka utan partipolitiska eller religiösa bindningar.