Regler

Regler för Arrangörsstöd

inom Västra Götalandsregionen, administrerat av de tre bygdegårdsdistrikten Skaraborg, Sjuhärad och Västra.

Arrangörsstödets användning regleras dels utifrån de riktlinjer som Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fastställt, dels genom de tillämpningsregler som de tre bygdegårdsdistrikten fastställt.

A: Riktlinjer för offentligt arrangörsstöd enligt Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Inriktning:

Offentliga kulturarrangemang med professionella aktörer inom alla konstområden och genrer.

Prioriterat är:

Arrangörer som står utanför de etablerade arrangörsnätverken, t.ex. unga arrangörer, invandrarföreningar, föreningar och sammanslutningar som inte i huvudsak ägnar sig åt kulturaktiviteter, eller genreinriktade arrangörer som vill bredda sitt arrangörsskap.

Arrangemangets syfte skall vara:

∗ nå nya publikgrupper

∗ etablera nya spelplatser/kulturarenor, eller aktivera de som finns på landsbygd eller i förorter för att på sikt uppnå kontinuitet och långsiktighet

∗ beakta Västra Götalandsregionens intentioner avseende tillgänglighet

∗ pröva nya former av experimentell och tvärkulturell karaktär

∗ uppnå bred samverkan inom kommunen/orten t.ex. med studieförbunden

B: Tillämpningsregler som de tre bygdegärdsdistrikten fastställt.

Syfte:

Stödet skall vara ett stöd för att våga och kunna satsa på kulturell verksamhet.

Regler och förutsättningar:

∗ Stödet är ett förlustbidrag och är begränsat till 15 000 kr per arrangemang.

∗ Ansökan sker på blankett ”Ansökan om arrangörsstöd” senast fyra veckor innan arrangemanget genomförs.

∗ För att få del av stödet skall det följa kulturnämndens riktlinjer samt vara godkänt av Bygdegårdsdistriktens handläggare innan arrangemanget genomförs.

∗ Det är en fördel att ha samarbetspartners, t.ex. studieförbund, teaterförening, LRF, Hembygdsförening, kyrkan, frikyrkan, idrottsrörelsen, lokala utvecklingsgrupper etc

∗ Stödet kan utges för högst tre förlustarrangemang per år och förening.

∗ Stödet lämnas under förutsättning att det finns några pengar kvar att fördela.

∗ Redovisning skall ske senast fyra veckor efter arrangemanget via formuläret ”Redovisning/Rapport för beviljat arrangörsstöd”. Gäller även om arrangemanget går med vinst. Viktigt för redovisningen gentemot Kulturnämnden i Regionen.

∗ Utbetalning sker till arrangerande förening alternativt medarrangör.

Upplysningar:

Frågor gällande arrangörsstödet besvaras av bygdegårdsdistriktens handläggare Christer Gyllander, telefon 070-328 09 64 eller e-post christer@gyllan.se