Stödformer i sammandrag

Ett PM med uppgifter om olika stödformer till bygdegårdsföreningar för kulturarrangemang, upprustning, servicelösningar och ungdomssatsningar. För varje stöd finnas länkar till mer information.

Här hela PM et i PDF fil Stödformer i sammandrag_2[9880]

 

Stöd till kulturverksamhet

Distriktets kulturstöd och förlusttäckningsbidrag
Bygdegårdarnas Riksförbund har erhållit ett kulturstöd från landstinget på 200 000 för 2017 med möjlighet till stöd också 2018 och 2019. Det är främst ett förlusttäckningsbidrag men för de föreningar som inte kan söka småplatsstöd kan också ett grundstöd ges. Kan sökas för alla former av kultur som film, litteratur, konst, teater sång och musik. Gäller samma tariff som småplatsstöd. Se nedan.

Läs mer på distriktets hemsida där det finns regler, ansöknings- och redovisningsblanketter.  http://www.bygdegardarna.se/stockholm/start/kultur/

Riksteaterns småplatsstöd nu repertoar och publikstöd
Riksteatern i Stockholms län har haft ett s k småplatsstöd för scenkonst att fördela. Från 2018 förändras detta och blir ett repertoar och publikstöd. Osäker ännu hur.Vissa möjligheter kan finnas att söka stöd. Kontakta Riksteatern Stockholms län.
OBS! Ska ske i samarbete med teaterförening där sådan finns.

Skärgårdsstöd
Riksteatern i Stockholms län har ansökt om ett skärgårdsstöd från landstinget. Dock ej klart 2017. Gäller föreningar på öar utan landförbindelse. Stöd kan sökas för alla kulturformer teater, musik, litteratur, film, utställning etc. Söks på samma blankett som småplatsstödet.

Kultur- och ungdoms stöd kommuner
De flesta kommunerna har stöd både för ungdoms- och kulturverksamhet. Sök på din kommuns hemsida. Etablera en kontakt på kultur och fritidskontoret.

Fonder
I vissa kommuner finns särskilda fonder, oftast till riktade satsningar. Undersök vad som finns i din kommun.

Biografer/film
Filminstitutet stödjer biografer med upprustningsstöd, arrangörsstöd mm. Läs mer på filminstitutets hemsida. http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/stodguiden2/
För DVD biovisning: Genom bygdegårdsdistriktets kulturstöd kan du få hjälp med filmhyran.

Sparbanksstiftelser
Roslagens sparbank https://www.roslagenssparbank.se/hallbarhet-samhallsnytta/stiftelser/

 

Bygga, rusta, utveckla

Boverkets stöd
Senast 1 december varje år kan ni söka investeringsbidrag hos Boverket.
Investeringsbidraget är till allmänna samlingslokaler. Boverket beslutar om ni får bidraget i maj året efter.

Boverket kan ge investeringsbidrag till nybyggnad, ombyggnad
och köp av allmän samlingslokal. Men också till reparationer, sådant som gör lokalen mer tillgänglig och sådant som gör att ni spar energi.

Boverket ger bidrag till hela kostnaden för att göra samlingslokalen mer tillgänglig
för personer med funktionshinder, dock högst 200 000 kronor.

Till annat:

50 % Boverket ge investeringsbidrag med som mest 50 procent av kostnaden.
30 % Kommunen ska vara med och betala minst 30 procent av kostnaden.
20 % Egenfinansiering som bl. a. kan ske genom eget arbete

Det är viktigt att inte börja projektet innan Boverket beslutar om investeringsbidraget.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lattlast-pa-boverket/bidrag-och-stod/investeringsbidrag/

 

Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen

Stöd att söka före 31 augusti

Investeringsstöd för att skapa nya jobb på landsbygden, till exempel inom turism, café, konferenser eller annan jobbskapande aktivitet på landsbygden.

 

Stöd att söka före 31 oktober

Stöd till utvecklad service och förutsättningar för fritidssysselsättningar på landsbygden
I Stockholms län har vi 3,2 miljoner kr att fördela till småskalig infrastruktur och fritidsanläggningar och samlingslokaler på landsbygden. Här behövs samarbete med ytterligare en offentlig aktör som ska medfinansiera med 25 %.

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Stod-lantbruk-landsbygd/landsbygdsprogrammet/foretags-och-projektstod-/investeringar/Pages/default.aspx

 

Leader Stockholmsbygd
Har ni en projektidé?
Har ni en idé som är bra för bygdens eller öns framtid, som ni tror kan passa in i leadermetoden, där ni vill samverka med andra aktörer – men ni saknar ekonomiska medel? Då kan ni fylla i en projektskiss och maila till oss och få en återkoppling av vår verksamhetsledare om er idé skulle passa Leader Stockholmsbygds möjligheter att bevilja stöd.
I blanketten ser ni förklarande texter under varje rubrik för att förtydliga vad vi i detta skede behöver veta. Maila den sedan till vårt kansli, adressen är info@leaderstockholmsbygd.se

  • Är ni i rätt område? Nyttan ska falla inom vårt verksamhetsområde.Verksamhetsområde omfattar kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge, Nynäshamn utan respektive kommuns största tätort

http://www.leaderstockholmsbygd.se/

 

Övriga Leader områden i vårt län som berör bygdegårdar
Sigtuna          Upplandsbygd                    http://www.upplandsbygd.se/valkommen/
Södertälje     Sörmlandskusten                http://leadersormlandskusten.se/
Nykvarn         Sörmland                            http://www.leadersodermanland.se/hem/

Service

Här finns stöd att söka från Tillväxtverket. Titta på Tillväxtverkets film. Kontakta dem och presentera er ide! https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/service-i-gles–och-landsbygder.html

Barn och ungdom både investering och verksamhet

 

Bidrag till Ungdomsverksamhet via Boverket

Senast 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. Boverket beslutar senast i december samma år. Boverket kan ge bidraget till sådant som ska anpassa en allmän samlingslokal
till ungdomsverksamhet. Det är viktigt att inte börja projektet innan Boverket beslutar om bidraget.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/lattlast-pa-boverket/bidrag-och-stod/bidrag-till-ungdomsverksamhet/

 

Arvsfonden

Vem kan få pengar ur Arvsfonden?
Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden. Läs mer på arvsfondens hemsida http://www.arvsfonden.se/
Kommun och ungdom
De flesta kommuner har särskilda ungdomsstöd som ”Snabba slanten” . Kontakta din kommun och hör efter vad som finns. När verksamhet kommit igång finns ofta aktivitetsbidrag.

 

Kommunala driftsbidrag

De flesta kommunerna i landet ger kommunala driftsbidrag till de allmänna samlingslokalerna. Ett stöd för att man upprätthåller mötesplatser. Det varierar dock stort både i regler och storlek på bidrag. Lyssna hur det är i dina grannkommuner.

 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt
www.bygdegardarna.se/stockholm
Facebook: Sök Stockholms läns bygdegårdsdistrikt